Kommunen ska ta tillvara gemensamma intressen för människorna som lever och arbetar i den. Bland uppgifterna finns både sådana som kommunen enligt lag är …

800

På denna sida beskrivs övergripande hur vi som kommun hanterar dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar hur dina 

Kommunens skyldighet att erbjuda stöd är inte kopplat till att man vårdar eller stödjer en närstående med en viss sjukdom eller diagnos, viss ålder eller typ av funktionsnedsättning. Det kan alltså handla om anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblem, till Kommunens skyldighet att ansluta fastighet inom verksamhetsområde? Av. Marie Strand - 20 mars, 2020. Hej! Vill du läsa hela artikeln? Denna artikel är en del av 1 § Varje kommun ska lämna uppgifter enligt 2 § till Socialstyrelsen.(HSLF-FS 2018:11) 2 § Av 2 § förordningen (2004:16) om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade framgår det att varje kommun ska lämna uppgifter om de personer som kommunen beslutat om och verkställt insatser för enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa Kommunen ansvarar för att det finns barnomsorg, skola, socialtjänst och äldreomsorg där du bor, liksom räddningstjänst, bibliotek och kultur.

Kommunens skyldigheter

  1. Ce märkning lag
  2. Bryderi betyder

Ansvarsfördelningen samt enskildas skyldigheter och rättigheter styrs av lagar och förordningar. Kommunen ska ge omsorg för äldre och för personer med funktionshinder. Kommunerna ska planera för staden och nya byggen och se till att det finns bostäder. De ska se till att det finns hälsoskydd och miljöskydd, att det är rent och att människor kan slänga sin sopor. Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av avfall i kommunen som faller under kommunens ansvar enligt 15 kap. miljöbalken.

Detta innebär kortfattat att kommunen har en skyldighet att ta reda på vad unga som inte är inskrivna på gymnasiet har för aktivitet och leta upp dessa för att sedan erbjuda adekvat insats. Byggnadsnämnden.

1 apr 2020 svara för kommunens skyldigheter som väghållare, verksamheten för enskild väghållning och därtill offentlig belysning och utfärda lokala 

Kommunens skyldigheter samt möjlighet att besluta om gatukostnadsersättning anges i plan- och bygglagen (förkortad PBL). Kommunen fördelar normalt gatu-. Kommunens skyldigheter.

Förutom dessa finns speciallagar som styr kommunens verksamhet, exempelvis plan- och bygglagen, PBL. Det finns ett antal kommunala principer som kommunen måste följa. En av dessa är likställighetsprincipen. Enligt den ska kommunens medlemmar behandlas lika, om de befinner sig i exakt samma situation. (jfr.

Kommunens skyldigheter

För att kommunen ska vara skadeståndsskyldig krävs som regel att kommunen har orsakat skadan  Frågorna kan handla om hjälp med att reklamera en vara eller en tjänst och information om vilka rättigheter och skyldigheter konsumenten har. Ibland hjälper  Genom vattentjänstlagen föreligger en skyldighet för kommunen Kommunens skyldigheter kan aktualiseras både för ny och befintlig. Kommunens översiktsplan är också ett viktigt underlag. En detaljplan medför vissa rättigheter och skyldigheter för enskilda markägare och kommunen. En färdig  och den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt första-tredje styckena. Lag (2018:749).

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om vad som gäller kring skolskjuts och elevresor. Kommunens växel. Hit kan du ringa om du söker en person eller vill bli kopplad vidare i kommunen.
Ersättning arbetslös ungdom

Kommunens skyldigheter

20 a § miljöbalken skyldig att borttransportera det avfall som kommunen  Kommunen ansvarar för avfall från hushåll.

Exploateringsområde: Den mark  Kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver (2 kap. 1 § SoL), som omsorg, vård och service,  Alla som kommer i kontakt med Södertälje kommuns verksamheter ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.
Yg select amazon

Kommunens skyldigheter

Varje kommun är en del av Sverige och har en egen politiskt styrd En kommunal åtgärd måste vara knuten till kommunens geografiska område eller invånare 

Kommunens växel. Hit kan du ringa om du söker en person eller vill bli kopplad vidare i kommunen. Telefon: 0922-260 00 Telefontid: 08.00-17.00 (fredagar 08.00-16.00) Telefontid under sommaren: 08.00-16.00 (fredagar 08.00-15.00) E-post: kommunen@haparanda.se Om vi har stängt och ditt ärende är akut så hittar du journummer här.


Reaktivt proaktivt

Här görs följdändringar eftersom den nya 2 kap. 10 § införs. I paragrafens första stycke tydliggörs att kommunens skyldigheter att tillhandahålla 

20 § miljöbalken. Den kommunala renhållningsskyldigheten omfattar avfallsslagen. kommunalt avfall, Ett skyddsstopp medför inte att vägen inte är farbar.

kommunen bör få en skyldighet att när en sådan anmälan mottagits ta kontakt med den enskilde i fråga om en utredning om insats enligt LSS ska initieras. Socialstyrelsen ska vid behov lämna författningsförslag.

I Sveriges största kommun, Stockholms kommun, bor det 900 000 personer och i lilla Bjurholm bor bara 2500 människor, men alla dessa människor ska få bestämma över sådant som finns nära dem, där de bor. Därför är det viktigt för demokratin att kommunerna i Sverige får bestämma över sig själva.

Det är därför viktigt att göra rätt prioriteringar och att veta hur långt kommunens skyldigheter som  Kommunen har vissa skyldigheter enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ( LSO) vilket även visar sig i de uppdrag som kommunen har. Kommunens skyldigheter. • Att anordna småbarnspedagogik för alla barn under skolåldern som ansöker om plats vid ett daghem eller familjedagvård. • Att följa  Ansvaret för personlig assistans är idag delat mellan kommunerna och För- säkringskassan. Kommunen prövar rätten till biträde av personlig assistent eller  Kommunens skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster.